1. អត្រាការប្រាក់

អត្រាការប្រាក់

ដុល្លារ

រៀល

3%/មួយឆ្នាំ

3%/មួយឆ្នាំ

 

2. លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

(1) សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរ

ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ១៨ឆ្នាំ

ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសុពលភាពឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលមានបិទរូបថតបញ្ជាក់ដោយអាជ្ញាធរ។

(2) សម្រាប់ជនបរទេស

ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ១៨ឆ្នាំ

ត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព/ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ

ប័ណ្ណការងារសម្រាប់ជនបរទេស កិច្ចសន្យាជួលផ្ទះ កិច្ចសន្យាជួល ឬទិញលក់អចលនទ្រព្យ

កិច្ចសន្យាការងារ / ឯកសារអាជីវកម្ម

ការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរជាតិ/ កិច្ចសន្យាជួលដើម្បីបញ្ជាក់ពីទីលំនៅរបស់អតិថិជន

សេចក្តីបញ្ជាក់ពីថ្នាក់គ្រប់គ្រងនិយោជករបស់អតិថិជន

 

3. លក្ខខណ្ឌ

លក្ខខណ្ឌ

គណនីចរន្តមានការប្រាក់

ដុល្លារ

រៀល

ប្រាក់បញ្ញើដំបូង

10ដុល្លារ

40,000 រៀល

ចំនួនទឹកប្រាក់តម្រូវឲ្យមានក្នុងគណនី

5ដុល្លារ

20,000 រៀល

ការទូទាត់ការប្រាក់

រៀងរាល់ ៣ខែម្តង

រៀងរាល់ ៣ខែម្តង

ការដកប្រាក់នៅបញ្ជរបេឡារ

គ្មានកំណត់

គ្មានកំណត់

សៀវភៅគណនី (ឥតគិតថ្លៃចំពោះការបើកគណនីលើកដំបូង)

5ដុល្លារ

20,000 រៀល

សៀវភៅមូលប្បទានបត្រ

5ដុល្លារ

20,000 រៀល

កម្រៃសេវាសម្រាប់មូលប្បទានបត្របង្វិលត្រលប់

50ដុល្លារ

200,000 រៀល

គណនីមិនមានសកម្មភាព

10ដុល្លារ

40,000 រៀល

បញ្ជាក់សមតុល្យគណនី

10ដុល្លារ

40,000 រៀល

បិទគណនី (ក្នុងរយៈពេល ៣ខែចាប់ពីថ្ងៃបើកគណនី)

20ដុល្លារ

80,000 រៀល