ក្លឹបកីឡាបាល់ទាត់ឌីជីប៊ី បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១១ ហើយ មានក្រុមកីឡាករដ៏ពោរពេញថាមពល និងមហិចិ្ឆតាដែលបាន គឺចូលរួមប្រកួតជា លក្ខណៈមិត្តភាពជាមួយ ធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុន និងអង្គការនានា ផងដែរ។ យើងបានកត់ត្រានូវលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សំគាល់ និងបានក្លាយជាក្រុមដ៏ល្បី នៅក្នុងចង្កោម ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់នានា។