ទស្សនវិស័យ

សម្ព័ន្ធគ្រឺះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេ នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគេ្នយ៍។

បេសកកម្ម

ជាធនាគារឈានមុខគេ​ ដែលមានទ្រព្យសកម្មដ៍រឹងមាំ
និងមានឧត្តមភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហើយចុះបញ្ចីនៅផ្សារភាគហ៊ុនភ្មំពេញ។