សូមផ្ញើប្រវត្តិរូប និងលិខិតណែនាំខ្លួនមកអស័យដ្ឋានខាងក្រោមៈ

Address: អាគារលេខ ៦៨៩ បេ វិថីកម្ពុជាក្រោម សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក ក្រុង ភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

លេខទូរស័ព្ទៈ ០២៣ ៩៩៩ ៩៩០

Email: hr@dgbbank.com.kh

បេក្ខជនដែលជាប់ក្នុងតារាងសំរាំងប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវបានអញ្ជើញមកសម្ភាសន៍។