២០១៨២០១៩២០២០២០២១២០២២
របាយការណ៍លទ្ឋផល​(ដុល្លារអាមេរិក)
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ8,205,43312,442,263(702,555)20,925,10514,771,583
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ឋ6,493,61710,149,393(676,834)16,667,35511,640,996
ធាតុសំខាន់របស់តារាងតុល្យការ(US$)
ទ្រព្យសកម្មសរុប140,516,705204,761,118298,113,657381,932,342445,599,975
ឥណទាន និងបុរេប្រទាន133,866,241191,283,277241,553,940283,406,421362,129,094
សរុបបំណុល46,240,045100,108,200194,137,573261,279,903313,315,540
ដើមទុន75,000,00075,000,00075,000,00075,000,00075,000,000
មូលធនសរុប94,276,660104,652,918103,976,084120,643,439132,284,435
ការបង្វិលចំណូលលើទ្រព្យសកម្ម5.2%5.5%3.6%5.0%2.61%
ការបង្វិលចំណូលលើមូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន10.0%9.8%8.5%13.8%8.8%
អត្រាឥណទានខូច0.2%0.2%0.3%0.2%2.33%