•បានទទួលលិខិតអនុញ្ញាត្តជាផ្លូវការណ៍ពីធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា នៅក្នុង ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩

•បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា នៅក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១០

•បានបើកសាខាទី ២ ដែលមានឈ្មោះថា សាខាផ្សារដើមថ្កូវ នៅក្នុងខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១១

•បានចុះកម្មសិទិ្ធបញ្ញាលើស្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុង ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១

•ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណជាធនាគារឯកទេស ពីធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា នៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣

•បានបេីកសាខាទី ៣ ដែលមានឈ្មេាះថា សាខាចោមចៅ នៅក្នុងខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤

•បានបេីកសាខាទី ៤ ដែលមានឈ្មេាះថា សាខាឬស្សីកែវ នៅក្នុងខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥

•បានបេីកសាខាទី ៥ ដែលមានឈ្មេាះថា សាខាបឹងកេងកង នៅក្នុងខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥

•បានផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះជាផ្លូវការទៅជាធនាគារឯកទេសឌីជីប៊ី​ ម.ក​ នៅថ្ងៃទី ១៨​ មករា ២០១៨

•បានបើកសាខាទី៦ ដែលមានឈ្មោះថា សាខាអូឡាំពិក នៅក្នុងខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

•បានបើកសាខាទី៧ ដែលមានឈ្មោះថា សាខាស្ទឹងមានជ័យ នៅក្នុងខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

•បានបើកសាខាទី៨ ដែលមានឈ្មោះថា សាខាសែនសុខ នៅក្នុងខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

•បានបើកសាខាទី៩ ដែលមានឈ្មោះថា សាខាតាខ្មៅ នៅក្នុងខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២០

•បានទទួលអាជ្ញាបណ្ណជាធនាគារពាណិជ្ជ ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

•បានបើកសាខាទី១០ ដែលមានឈ្មោះថា សាខាកំបូល នៅក្នុងខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២៣