ការបណ្តុះបណ្តាលនៃធនាគារ ឌីជីប៊ីៈ

ធនាគារបេ្តជ្ញាបង្កើន និងអភិវឌ្ឍន៍ សមត្ថភាព និងចំណេះដឹងក្នុង កំឡុងពេលដែលពួកគេធ្វើការជាមួយធនាគារ។ យើងមានសេចក្តី សោមនស្សរីករាយក្នុង ការផ្តល់ឪកាស ស្មើភាព សំរាប់គ្រប់បុគ្គលិក ទាំងអស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួន ការពង្រឹងសមត្ថភាព វគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងធនាគារ និងសកម្មភាពក្នុងសង្គមផ្សេងៗ និងការប្រជុំផ្សេងៗ។ បុគ្គលិកទាំងអស់អាចចែក រំលែកបទពិសោធន៍ការងារ ចំណេះដឹង និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេនៅពេលដែល ពួកគេចូលរួមសិក្ខា សាលា ដែលបានរៀបចំដោយធនាគារ។

កម្មវិធីសិក្ខាសាលា:

បុគ្គលិកទាំងអស់មានឪកាសចេញទៅដកស្រង់បទពិសោធន៍ការងារ ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងរបៀបរស់នៅរបស់ប្រទេសផ្សេងៗ នៅក្រៅប្រទសមួយឆ្នាំម្តង។

ធនាគារខិតខំប្រឹងប្រែងចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ល្អៗ និងការប្រជុំជាមួយបុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេស និងនៅក្រៅប្រទេសរួមមានៈ

I. កម្មវិធីសិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស:

11. សកម្មភាពនៃសិក្ខាសាលារវាងផ្នែកឥណទាន និងផ្នែកទីផ្សារ នាថ្ងៃសុក្រ ទី ២៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៣ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីចែករំលែកការអនុវត្តប្រាក់កម្ចីក្នុងឆ្នាំ ២០២២ និងយុទ្ធសាស្រ្តថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៣

10. សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស នៅខេត្តសៀមរាប ឆ្នាំ២០១៩

9. សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស នៅខេត្តសៀមរាប ឆ្នាំ២០១៨
8. សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស នៅខេត្តព្រះសីហនុ ឆ្នំ២០១៧
7. សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស នៅខេត្តព្រះសីហនុ ឆ្នំ២០១៦
6. សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស នៅខេត្តព្រះសីហនុ ឆ្នាំ២០១៥
5. សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស នៅខេត្តព្រះសីហនុ ឆ្នាំ២០១៤
4. សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស នៅខេត្តកំពត ( Customer Service and Business Development) –ឆ្នាំ២០១៣
3. សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស នៅភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១២ Cambodia (KPIs and Performance Management)
2. សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស នៅខេត្តព្រះសីហនុ ឆ្នាំ២០១១
1. សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេស នៅខេត្តព្រះសីហនុ ឆ្នាំ២០០៩

II. កម្មវិធីសិក្ខាសាលាក្រៅប្រទេស:

10. សិក្ខាសាលានៅប្រទេសសិង្ហបុរី ឆ្នាំ២០២៣
9. សិក្ខាសាលានៅប្រទេសតៃវ៉ាន់  ឆ្នាំ២០១៩
8. សិក្ខាសាលានៅប្រទេសកូរ៉េ ទីក្រុងសេអ៊ូល ​ ឆ្នាំ២០១៨
7. សិក្ខាសាលានៅប្រទេសកូរ៉េ ទីក្រុងសេអ៊ូល ​ ឆ្នាំ២០១៧
6. សិក្ខាសាលានៅក្រៅប្រទេស ទីក្រុងហុងកុង និងទីក្រុងសិនជិន​ ឆ្នាំ២០១៥
5. សិក្ខសាលានៅប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី ឆ្នាំ២០១៤
4. សិក្ខាសាលានៅប្រទេស ថៃ ឆ្នាំ២០១៣
3. សិក្ខាសាលានៅប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី ឆ្នាំ២០១២
2. សិក្ខាសាលានៅប្រទេស សិង្ហបុរី​ ឆ្នំាំ២០១១
1. សិក្ខាសាលានៅប្រទេស វៀតណាម ឆាំ្ន ២០១០