ប្រវត្តិធនាគារៈ

 ធនាគារឯកទេស ឌីជីប៊ី ម.ក កាន់កាប់ដោយអ្នកវិនិយោគបរទេស១០០% ហើយជាធនាគារឯកទេស ដែលទទួល បានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងបានបើកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មតាំងពីឆ្នាំ ២០០៩។ បេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពត្រូវបាន អញ្ជើញមកធ្វើការនៅក្នុងធនាគារ។

 

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗសំរាប់ចូលធ្វើការជាមួយធនាគារមានដូចខាងក្រោមៈ

ទីកន្លែងៈ ភ្នំពេញ
មុខងារៈ បុគ្គលិកស័្មគ្រចិត្ត
លក្ខណៈសម្បត្តិៈ

  • និសិ្សត ឬអ្នកបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកភាសាអង់គ្លេស សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម ឬ គណនេយ្យ
  • និយាយ អាន និងសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានស្ទាត់ជំនាញ
  • ចេះប្រើប្រាស់កុំព្យូរទ័រ
  • ស្មោះត្រង់ និងភក្តីភាព
  • អាចធ្វើការក្រោមសំពាធបរិយាកាស
  • និសិ្សតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត

ថ្ងៃផុតកំណត់ៈ ………