1. លក្ខខណ្ឌ

ឥណទានគេហដ្ឋាន

ទំហំឥណទាន

រហូតដល់ 300,000 ដុល្លារ

រយៈពេលឥណទាន

រហូតដល់ 300 ខែ

អត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយខែ)

0.75%

 

2. របៀបសងត្រលប់

(1) សងរំលស់ប្រាក់ដើមបូកការប្រាក់ ថេររៀងរាល់ខែ

(2) សងរំលស់ប្រាក់ដើមថេរ បូកការប្រាក់រៀងរាល់ខែ

 

3. លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

(1) អាយុ៖ ចាប់ពី 18 ឆ្នាំ ឡើងទៅ

(2) ឯកសារសម្គាល់ អត្តសញ្ញាណ

ឯកសារថតចម្លងដូចជា៖

ឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកខ្ចី (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន

សៀវភៅគ្រួសារ

សៀវភៅស្នាក់នៅ (ប្រសិនបើមាន)

(3) ឯកសារ អាជីវកម្ម

អតិថិជនត្រូវផ្តល់នូវឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ និង/ ឯកសារអាជីវកម្មដូចជា៖

អាជីវកម្ម

ឯកសារថតចម្លងដូចជា៖

ឯកសារចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

ប័ណ្ណប៉ាតង់

លិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្ម

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ប្រសិនបើមាន

ការងារ

ឯកសារថតចម្លងដូចជា៖

លិខិតបញ្ជាក់ និង/ឬ កាតការងាររបស់អតិថិជនកំពុងបំរើការ

ប័ណ្ណបើកប្រាក់ខែថតចម្លងរយៈពេល 3 ខែ ចុងក្រោយ (ប្រសិនបើមាន)។

 

(4) ទ្រព្យបញ្ចាំ

ប្លង់ទន់ (ចេញដោយខណ្ឌ)

បង្កាន់ដៃទទួលប្លង់រឹង

ប្លង់រឹង