1. អត្រាការប្រាក់

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ (ការប្រាក់នៅចុងគ្រា)

ដុល្លារ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)

រៀល (ក្នុងមួយឆ្នាំ)

1 ខែ

4.00%

4.50%

2 ខែ

4.25%

4.75%

3 ខែ

4.50%

5.00%

6 ខែ

5.00%

5.50%

9 ខែ

6.00%

6.50%

12 ខែ

8.00%

8.25%

18 ខែ

8.25%

8.50%

24 ខែ

8.25%

8.50%

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់
(ការប្រាក់ប្រចាំខែ)

ដុល្លារ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)

រៀល (ក្នុងមួយឆ្នាំ)

2 ខែ

4.00%

4.25%

3 ខែ

4.25%

4.50%

6 ខែ

4.75%

5.25%

9 ខែ

5.75%

6.25%

12 ខែ

7.50%

7.75%

18 ខែ

7.50%

8.00%

24 ខែ

7.50%

8.25%

2. លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

(1) សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរ

ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ១៨ឆ្នាំ

ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសុពលភាពឬ លិខិតឆ្លងដែន​​ ឬ លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលមានបិទរូបថតបញ្ជាក់ដោយអាជ្ញាធរ។

(2) សម្រាប់ជនបរទេស

ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ១៨ឆ្នាំ

ត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព/ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ

ប័ណ្ណការងារសម្រាប់ជនបរទេស កិច្ចសន្យាជួលផ្ទះ កិច្ចសន្យាជួល ឬទិញលក់អចលនទ្រព្យ

កិច្ចសន្យាការងារ / ឯកសារអាជីវកម្ម

ការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរជាតិ/ កិច្ចសន្យាជួលដើម្បីបញ្ជាក់ពីទីលំនៅរបស់អតិថិជន

សេចក្តីបញ្ជាក់ពីថ្នាក់គ្រប់គ្រងនិយោជករបស់អតិថិជន

3. លក្ខខណ្ឌ

លក្ខខណ្ឌ

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

ដុល្លារ

រៀល

ប្រាក់បញ្ញើដំបូង

500ដុល្លារ

2,000,000 រៀល

ប្រាក់បញ្ញើដំបូង

សម្រាប់បុគ្គលិក

ធនាគារឌីជីប៊ី

50ដុល្លារ200,000 រៀល

ជម្រើសនៃការបន្ត

គណនី

  • បន្តតែប្រាក់ដើម
  • បន្តប្រាក់ដើម និងការប្រាក់
  • បិទគណនីនៅពេលដល់ថ្ងៃកំណត់
  • បន្តតែប្រាក់ដើម
  • បន្តប្រាក់ដើម និងការប្រាក់
  • បិទគណនីនៅពេលដល់ថ្ងៃកំណត់

ការទូទាត់ការប្រាក់

  • ទូទាត់ប្រចាំខែ
  • នៅថ្ងៃដល់កាលកំណត់
  • ទូទាត់ប្រចាំខែ
  • នៅថ្ងៃដល់កាលកំណត់