1. អត្រាការប្រាក់

អត្រាការប្រាក់

ដុល្លារ

រៀល

3% /មួយឆ្នាំ

3%/មួយឆ្នាំ

2. លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

(1) សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរ

ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ១៨ឆ្នាំ

ត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសុពលភាពឬ លិខិតឆ្លងដែន ឬ លិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលមានបិទរូបថតបញ្ជាក់ដោយអាជ្ញាធរ។

(2) សម្រាប់ជនបរទេស

ត្រូវមានអាយុយ៉ាងតិច ១៨ឆ្នាំ

ត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែនដែលមានសុពលភាព/ លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ

ប័ណ្ណការងារសម្រាប់ជនបរទេស កិច្ចសន្យាជួលផ្ទះ កិច្ចសន្យាជួល ឬទិញលក់អចលនទ្រព្យ

កិច្ចសន្យាការងារ / ឯកសារអាជីវកម្ម

ការបញ្ជាក់ពីអាជ្ញាធរជាតិ/ កិច្ចសន្យាជួលដើម្បីបញ្ជាក់ពីទីលំនៅរបស់អតិថិជន

សេចក្តីបញ្ជាក់ពីថ្នាក់គ្រប់គ្រងនិយោជករបស់អតិថិជន

3. លក្ខខណ្ឌ

លក្ខខណ្ឌ

គណនីបញ្ញើសន្សំ

ដុល្លារ

រៀល

ប្រាក់បញ្ញើដំបូង

N/A

N/A

ចំនួនទឹកប្រាក់តម្រូវឲ្យមានក្នុងគណនី

មិនមាន

មិនមាន

ការទូទាត់ការប្រាក់

រៀងរាល់ ៣ខែម្តង

រៀងរាល់ ៣ខែម្តង

ការដកប្រាក់នៅបញ្ជរបេឡារ

គ្មានកំណត់

គ្មានកំណត់

សៀវភៅគណនី (ឥតគិតថ្លៃចំពោះការបើកគណនីលើកដំបូង)

5ដុល្លារ

20,000 រៀល

គណនីមិនមានសកម្មភាព

10ដុល្លារ

40,000 រៀល

បញ្ជាក់សមតុល្យគណនី

10ដុល្លារ

40,000 រៀល

បិទគណនី (ក្នុងរយៈពេល ៣ខែចាប់ពីថ្ងៃបើកគណនី)

20ដុល្លារ

80,000 រៀល