ករណីជោគជ័យមួយនៃមូលដ្ឋាននីយកម្ម ​(ផ្តោតលើ ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង វប្បធម៍សាជីវកម្ម) នៅ វេទិការអាជីវកម្មកម្ពុជា-កូរ៉េ នាថ្ងៃទី ១៥​ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩.