៤ ដំណើរទស្សនកិច្ចនៃគណៈគ្រប់គ្រង មកកាន់ធនាគារឌីជីប៊ីនៅថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

៣ ដំណើរទស្សនកិច្ចនៃគណៈគ្រប់គ្រង មកកាន់ធនាគារឌីជីប៊ីនៅថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២

២ ដំណើរទស្សនកិច្ចនៃគណៈគ្រប់គ្រង មកកាន់ធនាគារឌីជីប៊ីនៅថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

១​ ដំណើរទស្សនកិច្ចនៃគណៈគ្រប់គ្រង មកកាន់ធនាគារឯកទេសឌីជីប៊ី